Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Socknens centrum

Kyrkan och kyrkplatsen var förr den naturliga samlingspunkten i socknen. Här korsade två kommunikationsleder varandra, dels den sk Norrstigen, som gick längs Bottenvikens kust och dels Skellefteälvens dalgång, som var viktig för kontakten mellan kusten och inlandet.

Trots att Skellefteå stad inte tillkom förrän 1845, fanns i kyrkbyn redan i början av 1800-talet förutom kyrka, prästgårdar och kyrkstad även marknadsplats, sockenstuga, post, läkare, apotek, tingshus, majorsboställe, industri, tjärhov samt ett flertal hantverkare. När planerna på en stad växte fram ansågs området runt kyrkan för litet för stads bebyggelse och efter mycken diskussion beslöt man förlägga staden till Norrböle by. Namnet Gammelstan påminner om den betydelse kyrkbyn hade förut.

 

 

 

Från Nordanå till Lejonström

Nyborgs historia

Skellefteå kompani hade sin excercisplats på Körran, medan officersbostället från början låg i Norrböle by. På 1720-talet byggdes ett boställe på kyrkans mark på Körran. Den ersattes av en mer ståndsmässig byggnad, Nyborg, för sekondmajoren år 1764. Först efter fyra år erhöll bostället egen mark på Sunnanå, men den förblev obebyggd.

Officersbostället Nyborg var en imponerande byggnad med säteritak i italiensk stil. Den utgjorde en blandning av två typritningar för officersboställen. Huset uppfördes dock inte i tegel, som brukligt var, utan i timmer. Från början var timmerstommen synlig och först omkring år 1780 brädfodrades och rödmålades huset.

Bygget blev dock omtvistat. Kyrkan ville ha igen sin mark, en begäran som landshövdingen dock avvisade. Kyrkans representanter gav inte upp. Prosten Nils Nordlander prövade slutligen saken hos häradsrätten. I utslaget 1839 fastslogs att Nyborgs boställshus låg på Prästbordets mark och att byggnaderna skulle flyttas. Detta skedde dock inte. Saken prövades slutligen i Svea hovrätt och i domen från 1842 fastslogs, att bostället skulle flyttas. Karaktärshuset på Nyborg utdömdes av Laga Synerätt 1850, såldes och blev privatbostad. Av någon anledning förblev byggnaden platsen trogen.

1925 övertog Skellefteå stad Nyborg och huset blev året därpå museum. År 1968 förklarades detta, under många år rivningshotade svartbygge, för byggnadsminne. Av majorsboställets ursprungliga 10-tal gårdsbyggnader återstår i dag endast drängstugan, som numera är vävstuga, en bodlänga samt en bod.

 

Back to Top