Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Arkeologi

I mer än 10 000 år har det bott människor i Västerbotten. Så snart inlandsisen hade smält bort blev landet befolkat. Arkeologerna studerar de efterlämnade spåren i form av fornlämningar och föremål. Föremålen kan vara t ex pilspetsar, keramik och benmaterial. Dessa tolkas för att ge en bild av hur man levde. Även boplatser, hällbilder och gravar kan ge viktiga ledtrådar om maktstruktur, tro och levnadssätt.

Arkeologi

Betydelsefull upptäckt

En viktig period i Norrlands förhistoria var slutet av stenåldern, ca 4 000 år sedan, när de tidigaste försöken med jordbruk påbörjades i våra trakter. Åren 1962-68 undersökte forskningsprojektet Nordarkeologi en boplats i Bjurselet vid Byskeälven, där man redan tidigare hade hittat flintredskap. Arkeologerna fann också pollen av korn. Platsen kom att tolkas som spåren efter sydliga invandrare som försökte sig på sädesodling. Flintan anser man att människorna hade med sig, eftersom den inte finns naturligt i Västerbotten. Utgrävningsresultaten innebar en ny syn på Norrlands förhistoria.

Uppdrag

Museets uppdrag inom arkeologi är att skydda och bevara fornlämningar och kulturhistoriska lämningar i verksamhetsområdet. I Skellefteå museums ansvarsområde ingår Skellefteå, Malå och Norsjö kommuner. Arbetet innebär bland annat att:

  • Handlägga remisser m.m. som kan beröra forn- och kulturlämningar.
  • Svara för arkeologisk granskning och besiktning i ärenden som berör fornlämningar.
  • På uppdrag utföra inventeringar och dokumentation som berör fornlämningar och kulturlandskap.

Vid vägbyggen, gruvbrytning eller anläggning av vindkraftverk behöver man ta reda på om fornlämningar berörs. Skellefteå museum utför på uppdrag fältinventeringar och kulturmiljöanalyser i aktuella områden. Alla fornlämningar är skyddade i Kulturminneslagen och det gäller både kända och nyupptäckta. Det är länsstyrelsen som beslutar och ger tillstånd i frågor som rör fornlämningar.

Rådgivning

Har du frågor om fornlämningar och forntida föremål? Vänd dig till museets antikvarie Lage Johansson.

Läs mer

Fornsök
Sveriges fornminnesregister

Tipsa oss om fynd

  • Jag samtycker till att mina personuppgifter i form av kontaktuppgifter får behandlas av Skellefteå museum.
Back to Top