Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Arkeologi

I mer än 10 000 år har det bott människor i Västerbotten. Så snart inlandsisen hade smält bort blev landet befolkat. Arkeologerna studerar de efterlämnade spåren i form av fornlämningar och föremål. Föremålen kan vara t ex pilspetsar, keramik och benmaterial. Dessa tolkas för att ge en bild av hur man levde. Även boplatser, hällbilder och gravar kan ge viktiga ledtrådar om maktstruktur, tro och levnadssätt.

Arkeologi

En viktig period i Norrlands förhistoria var slutet av stenåldern, ca 4 000 år sedan, när de tidigaste försöken med jordbruk påbörjades i våra trakter. Åren 1962-68 undersökte forskningsprojektet Nordarkeologi en boplats i Bjurselet vid Byskeälven, där man redan tidigare hade hittat flintredskap. Arkeologerna fann också pollen av korn. Platsen kom att tolkas som spåren efter sydliga invandrare som försökte sig på sädesodling. Flintan anser man att människorna hade med sig, eftersom den inte finns naturligt i Västerbotten. Utgrävningsresultaten innebar en ny syn på Norrlands förhistoria.

Uppdrag

Museets uppdrag inom arkeologi är att skydda och bevara fornlämningar och kulturhistoriska lämningar i verksamhetsområdet. I Skellefteå museums ansvarsområde ingår Skellefteå, Malå och Norsjö kommuner. Arbetet innebär bland annat att:

  • Handlägga remisser med mera som kan beröra forn- och kulturlämningar.
  • Svara för arkeologisk granskning och besiktning i ärenden som berör fornlämningar.
  • På uppdrag utföra inventeringar och dokumentation som berör fornlämningar och kulturlandskap.

Vid vägbyggen, gruvbrytning eller anläggning av vindkraftverk behöver man ta reda på om fornlämningar berörs. Skellefteå museum utför på uppdrag fältinventeringar och kulturmiljöanalyser i aktuella områden. Alla fornlämningar är skyddade i Kulturminneslagen och det gäller både kända och nyupptäckta. Det är länsstyrelsen som beslutar och ger tillstånd i frågor som rör fornlämningar.

Läs mer

Fornsök
Sveriges fornminnesregister

Tipsa oss om fynd

  • Jag samtycker till att mina personuppgifter i form av kontaktuppgifter får behandlas av Skellefteå museum.

Arkeologi

Finnforsmålningarna

Hällmålningarna på Finnforsberget är unika i Sverige. Aldrig tidigare har man i vårt land hittat så många hällmålningar med fiskar som motiv – här finns sammanlagt 29 fiskar avbildade! Dessutom finns här några bilder av både älgar och människor. Den röda färgen kommer från rödockra, som blandas med ett bindemedel, t ex djurfett.

Fornlämningar

Alla lämningar är inte lika gamla. En del kommer från speciella tidsperioder, som bronsålderns stora stenrösen, medan andra har funnits och använts under mycket lång tid. Älg har till exempel jagats med hjälp av fångstgropar från stenåldern fram till 1860-talet, då fångstmetoden förbjöds. På 1700-talet började tjära bli en stor exportprodukt. Den användes framför allt inom skeppsbyggeri. I Västerbotten finns många spår från tjärframställning, i form av gropar efter tjärdalar.

Rapporter arkeologi

Alla fornlämningar är skyddade i Kulturminneslagen. Det gäller både kända och nyupptäckta. Vid vägbyggen, gruvbrytning eller anläggning av vindkraftverk behöver man ta reda på om fornlämningar berörs. Det är länsstyrelsen som beslutar och ger tillstånd i dessa frågor. Skellefteå museum utför på uppdrag fältinventeringar och kulturmiljöanalyser i aktuella områden.

Tipsa oss om fynd

Kanske har du någon gång stött på något som du tyckte var märkvärdigt? Tipsa oss gärna om vad du sett, det kan vara av betydelse!

Artikelbank arkeologi

Här hittar du en samling av radioinslag, poddsändningar, böcker och artiklar som Skellefteå museums arkeologer har varit med och skapat.

Kartor med information

I Västerbotten finns det många sorters fornlämningar: olika typer av gravar, rester av boplatser, lämningar efter redskapstillverkning och fångstgropar etc. Och det finns åtskilliga som ännu är oupptäckta. På den här sidan hittar du länkar till lättillgänglig kartkunskap när det gäller fornlämningar, kulturlämningar, gamla kustlinjer och landhöjningar.