Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Landskyrkans historia

Skellefteå landsförsamlings kyrka, kallad Landskyrkan, är den fjärde i ordningen på samma plats. År 1324 nämndes för första gången sockennamnet Skellefteå och en kyrka uppfördes på 1330-talet. Den ersattes 1386 av en större, men så småningom blev även denna träkyrka för trång. Grunden lades därför till en tredje kyrka av sten, vilken invigdes av ärkebiskop Jakob Ulfsson år 1507.

Även denna byggnad blev otillräcklig. 1796-1799 tillbyggdes de södra och norra korsarmarna under den österbottniske länsbyggmästaren Jakob Rijfs ledning. Av den gamla kyrkan användes murrester i öst-västkorset samt i sakristian. Kyrkan förvandlades till en ljus och vacker korskyrka i nyklassicistisk stil. Invigningen skedde den 13 juli 1800.

Bland kyrkans inventarier märks ett antal medeltida träskulpturer. Den mest kända är den så kallade Skelleftemadonnan, en av få bevarade romanska Mariabilder i Europa. Kyrkans altarskåp tillkom vid 1400-talets senare del i Bernt Notkes verkstad i Lubeck. 1963-1964 genomgick kyrkan en omfattande restaurering. Då infogades de medeltida skulpturerna i kyrkorummet och triumfkrucifixet placerades ovanför altaret.

 

 • Landsförsamlingens kyrka

  Landskyrkan, som är församlingens huvudkyrka, sägs vara en av de största landskyrkorna i Sverige.

  Kyrkan är vanligtvis öppen måndag – söndag kl 10.00-16.00.

 • Landsförsamlingens kyrka

  Landskyrkan, som är församlingens huvudkyrka, sägs vara en av de största landskyrkorna i Sverige. Den första träkyrkan vid platsen uppfördes troligen på 1330-talet och ersattes 1386 av en större. 1485 lades grunden till en ny stenkyrka, som invigdes 1507. Denna byggdes om efter ritningar från år 1793 av den österbottniske byggmästaren Jacob Rijf och invigdes år 1800.

  Kyrkan är vanligtvis öppen måndag – söndag kl 10.00-16.00.

  Läs mer om Skellefteås Landskyrka

  Vägbeskriving

Från Nordanå till Lejonström

Nyborgs historia

Skellefteå kompani hade sin excercisplats på Körran, medan officersbostället från början låg i Norrböle by. På 1720-talet byggdes ett boställe på kyrkans mark på Körran. Den ersattes av en mer ståndsmässig byggnad, Nyborg, för sekondmajoren år 1764. Först efter fyra år erhöll bostället egen mark på Sunnanå, men den förblev obebyggd.

Officersbostället Nyborg var en imponerande byggnad med säteritak i italiensk stil. Den utgjorde en blandning av två typritningar för officersboställen. Huset uppfördes dock inte i tegel, som brukligt var, utan i timmer. Från början var timmerstommen synlig och först omkring år 1780 brädfodrades och rödmålades huset.

Bygget blev dock omtvistat. Kyrkan ville ha igen sin mark, en begäran som landshövdingen dock avvisade. Kyrkans representanter gav inte upp. Prosten Nils Nordlander prövade slutligen saken hos häradsrätten. I utslaget 1839 fastslogs att Nyborgs boställshus låg på Prästbordets mark och att byggnaderna skulle flyttas. Detta skedde dock inte. Saken prövades slutligen i Svea hovrätt och i domen från 1842 fastslogs, att bostället skulle flyttas. Karaktärshuset på Nyborg utdömdes av Laga Synerätt 1850, såldes och blev privatbostad. Av någon anledning förblev byggnaden platsen trogen.

1925 övertog Skellefteå stad Nyborg och huset blev året därpå museum. År 1968 förklarades detta, under många år rivningshotade svartbygge, för byggnadsminne. Av majorsboställets ursprungliga 10-tal gårdsbyggnader återstår i dag endast drängstugan, som numera är vävstuga, en bodlänga samt en bod.

 

Back to Top