Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Lejonströms sågverks historia

I dag kan man inte tänka sig att området strax söder om kyrkan en gång var bygdens största industriområde! Kyrkoherden Pehr Högström med medintressenter fick 1780 tillstånd att anlägga en finbladig vattensåg med två ramar. Sågen anlades på Neting-Ören nedanför kyrkan, och stockfångsten togs ursprungligen från kronoskogar i Skellefteå socken. Eftersom sågen drevs med vattenkraft stod den stilla under vintrarna.

Såghuset byggdes med tiden om och anläggningen kompletterades  bland annat med en spånförbränningsugn. Till sågverksbebyggelsen hörde inspektorsbostad, kontor, magasin, stall, bryggstuga och bodar.

Sågens storhetstid inföll åren 1870-1900, då den ägdes av firman Markstedt & Söner. 1870 var ca 150 man sysselsatta på sågen. Driften nedlades 1905 och senare revs alla byggnader.

 

Från Nordanå till Lejonström

Nyborgs historia

Skellefteå kompani hade sin excercisplats på Körran, medan officersbostället från början låg i Norrböle by. På 1720-talet byggdes ett boställe på kyrkans mark på Körran. Den ersattes av en mer ståndsmässig byggnad, Nyborg, för sekondmajoren år 1764. Först efter fyra år erhöll bostället egen mark på Sunnanå, men den förblev obebyggd.

Officersbostället Nyborg var en imponerande byggnad med säteritak i italiensk stil. Den utgjorde en blandning av två typritningar för officersboställen. Huset uppfördes dock inte i tegel, som brukligt var, utan i timmer. Från början var timmerstommen synlig och först omkring år 1780 brädfodrades och rödmålades huset.

Bygget blev dock omtvistat. Kyrkan ville ha igen sin mark, en begäran som landshövdingen dock avvisade. Kyrkans representanter gav inte upp. Prosten Nils Nordlander prövade slutligen saken hos häradsrätten. I utslaget 1839 fastslogs att Nyborgs boställshus låg på Prästbordets mark och att byggnaderna skulle flyttas. Detta skedde dock inte. Saken prövades slutligen i Svea hovrätt och i domen från 1842 fastslogs, att bostället skulle flyttas. Karaktärshuset på Nyborg utdömdes av Laga Synerätt 1850, såldes och blev privatbostad. Av någon anledning förblev byggnaden platsen trogen.

1925 övertog Skellefteå stad Nyborg och huset blev året därpå museum. År 1968 förklarades detta, under många år rivningshotade svartbygge, för byggnadsminne. Av majorsboställets ursprungliga 10-tal gårdsbyggnader återstår i dag endast drängstugan, som numera är vävstuga, en bodlänga samt en bod.

 

Back to Top