Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Skellefteå museum uppdrag, mål och vision

Uppdrag

Skellefteå museum är ett kulturhistoriskt museum med verksamhet i Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Vårt uppdrag är att samla, bevara och förmedla kunskap om liv och miljöer i de berörda kommunerna. Skellefteå museum har också ett länsansvar inom teknik- och industrihistoria efter år 1900.

Mål

• Skellefteå museum AB ska utveckla, förnya, levandegöra och öka tillgängligheten till kulturarven i huvudsak den norra länsdelen samt ha det regionala ansvaret för teknik-och industrihistoria efter år 1900.

• Skellefteå museum AB ska genom Museum Anna Nordlander sprida kunskap i och om samtidskonst och genusfrågor till en bred allmänhet.

• Skellefteå museum AB ska genom Museum Anna Nordlander verka för att utvecklas till ett museum av internationellt intresse.

• Skellefteå museum AB ska utveckla museet som besöksmål i samarbete med andra kulturaktörer och näringsliv.

• Skellefteå museum AB ska utveckla forsk­ningsarbetet med inriktning mot lokalhisto­ria samt samverka med andra organisationer och institutioner såväl regionalt, nationellt som internationellt.

 

Vision

Skellefteå museum ska genom historia och konst vara en ledande kraft i samhällsutvecklingen.

Ägare

Stiftelsen Skellefteå museum överförde 1997 verksamheten till det nybildade aktiebolaget Skellefteå museum AB. Skellefteå museum AB ägs idag till 60 procent av Skellefteå kommun och till 40 procent av Regionförbundet Västerbottens län. Stiftelsen har efter 1997 inte längre någon egen verksamhet, men ansvarar för samlingarnas vård och bevarande.

Vad är ett museum?

I museilagen (2017:563) står det att ett museum är:

en institution som är öppen för allmänheten och som förvarar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld.

Det betyder att ett museum ska finnas till för alla människor och kunna berätta om vårt gemensamma kulturarv. Kulturarv är spåren efter människor och kan vara fysiskt, som föremål, men också sådant som är icke-fysiskt. Till exempel hantverksutövande, berättelser, dans, sånger eller språk.

Det första museet var kanske ett kuriosakabinett, ett försök att samla världen. Dessa samlingar blandade naturföremål i form av snäckor och stenar med konstföremål från rikt dekorerade prydnadsföremål till vetenskapliga instrument.

Få hade tillgång till dessa samlingar eftersom de ägdes av de som hade pengar och makt. På så sätt signalerade samlingarna att ägarna hade ett världsomspännande nätverk och medel att samla in dyrbara föremål. Ett sådant exempel är det Augsburgska konstskåpet från 1600-talet som idag finns på Gustavianum i Uppsala.

Under 1800-talet öppnade de första publika museerna för allmänheten. Vid denna tid var museets samlingar och utställningar samma sak, det fanns inga magasin utan alla föremål var utställda. Museerna har förändrats och mötet med besökarna har kommit att bli allt viktigare. Museerna samlar inte enbart föremål men belyser samhällsfrågor och ägnar sig även åt nutidsdokumentation.

Vad gör ett föremål intressant?

Beroende på tidsandan har museer samlat på olika saker. Därför har fokus skiftat på vad som är ett intressant föremål.

En tid ansågs föremål från bondesamhället viktiga att bevara, till exempel jordbruksredskap. Under slutet av 1800-talet förändrades samhället mycket. Industrierna tog allt mer över produktionen av föremål. Genom att det gick att massproducera föremål till ett billigare pris konkurrerade detta med de handgjorda föremålen. Med risk att förlora hantverkskunskapen som fanns i dessa handgjorda föremål ville många museer samla in och bevara dem för framtiden.

Föremål behöver inte vara speciellt vackra eller gamla för att vara intressanta. Det är snarare vad de har att berätta som är viktigt. Genom att studera hur de är tillverkade eller har använts kan vi lära oss mycket om hur människor har levt genom historien.

 

Vad är ett värdefullt föremål?

På tv-programmet Antikrundan brukar de som medverkar fråga om vad ett föremål har ”för värde”. Det brukar ofta betyda ett föremåls ekonomiska värde, vad en köpare skulle kunna tänkas vara beredd att betala för det. Riktigt så är det inte på ett museum.

På ett museum brukar det istället talas om andra slags värden som ett föremål kan ha. Det kan handla om kulturhistoriskt värde. Genom att titta på ett föremål kan ett museum berätta om människors livsvillkor och värderingar.

Ett föremål behöver inte vara fint eller ha stora ekonomiska värden för att vara värdefullt. Däremot kan föremål bära berättelser! Det kan berätta om vad det har använts till, kanske har det använts på många olika sätt eller haft skiftande betydelse genom historien. I bästa fall finns det en berättelse om vem som har använt det.

Back to Top