Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Skellefteå museum uppdrag, mål och vision

Uppdrag

Skellefteå museum är ett kulturhistoriskt museum med verksamhet i Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Vårt uppdrag är att samla, bevara och förmedla kunskap om liv och miljöer i de berörda kommunerna. Skellefteå museum har också ett länsansvar inom teknik- och industrihistoria efter år 1900.

Mål

• Skellefteå museum AB ska utveckla, förnya, levandegöra och öka tillgängligheten till kulturarven i huvudsak den norra länsdelen samt ha det regionala ansvaret för teknik-och industrihistoria efter år 1900.

• Skellefteå museum AB ska genom Museum Anna Nordlander sprida kunskap i och om samtidskonst och genusfrågor till en bred allmänhet.

• Skellefteå museum AB ska genom Museum Anna Nordlander verka för att utvecklas till ett museum av internationellt intresse.

• Skellefteå museum AB ska utveckla museet som besöksmål i samarbete med andra kulturaktörer och näringsliv.

• Skellefteå museum AB ska utveckla forsk­ningsarbetet med inriktning mot lokalhisto­ria samt samverka med andra organisationer och institutioner såväl regionalt, nationellt som internationellt.

 

Vision

Skellefteå museum ska genom historia och konst vara en ledande kraft i samhällsutvecklingen.

Ägare

Stiftelsen Skellefteå museum överförde 1997 verksamheten till det nybildade aktiebolaget Skellefteå museum AB. Skellefteå museum AB ägs idag till 60 procent av Skellefteå kommun och till 40 procent av Regionförbundet Västerbottens län. Stiftelsen har efter 1997 inte längre någon egen verksamhet, men ansvarar för samlingarnas vård och bevarande.

Vad är ett museum?

I museilagen (2017:563) står det att ett museum är:

en institution som är öppen för allmänheten och som förvarar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld.

Det betyder att ett museum ska finnas till för alla människor och kunna berätta om vårt gemensamma kulturarv. Kulturarv är spåren efter människor och kan vara fysiskt, som föremål, men också sådant som är icke-fysiskt. Till exempel hantverksutövande, berättelser, dans, sånger eller språk.

Det första museet var kanske ett kuriosakabinett, ett försök att samla världen. Dessa samlingar blandade naturföremål i form av snäckor och stenar med konstföremål från rikt dekorerade prydnadsföremål till vetenskapliga instrument.

Få hade tillgång till dessa samlingar eftersom de ägdes av de som hade pengar och makt. På så sätt signalerade samlingarna att ägarna hade ett världsomspännande nätverk och medel att samla in dyrbara föremål. Ett sådant exempel är det Augsburgska konstskåpet från 1600-talet som idag finns på Gustavianum i Uppsala.

Under 1800-talet öppnade de första publika museerna för allmänheten. Vid denna tid var museets samlingar och utställningar samma sak, det fanns inga magasin utan alla föremål var utställda. Museerna har förändrats och mötet med besökarna har kommit att bli allt viktigare. Museerna samlar inte enbart föremål men belyser samhällsfrågor och ägnar sig även åt nutidsdokumentation.

Vad samlar Skellefteå museum på?

Beroende på vad museer har samlat på under årens lopp, eller vad människor har skänkt till museet, speglas i samlingarna. Till exempel ansågs fornlämningar som viktiga redan på 1800-talet, när grunden för Skellefteå museum lades. Likaså fanns en ambition att samla alla typer av föremål i olika varianter.

I Skellefteå museums insamlingspolicy finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att något ska tas in i samlingarna. Det går inte att ha en heltäckande samling. Istället får vissa objekt representera en större helhet.

Idag ställer vi oss frågan: Vem är det som bor i Skellefteå och hur syns det i Skellefteå museums samlingar?

Kan jag se samlingarna någonstans?

Ja! En del av vår samling finns online på samlingar.skellefteamuseum.se (länk), och du kan även få tillgång till foton och dokument via Forskarrum (länk).

Vad händer när ett föremål hamnar på ett museum?

När ett föremål slutar användas som ett bruksföremål och istället hamnar på ett museum blir det ett museiföremål. Då ställs andra krav på hur föremål får hanteras. För att minska riskerna för slitage eller att det ska gå sönder behandlas det mer varsamt.

Beroende på vad det är för material i föremålet anpassas klimatet, det vill säga temperatur och luftfuktighet. Träföremål trivs bäst i föremål med stabil temperatur och fuktighet, annars kan det spricka. Järnföremål bör stå i torr luft för att inte börja rosta.

Föremålen kan visa hur det har använts under en viss tidsperiod. Genom att bromsa föremålets förfall kan föremålet få finnas kvar en längre tid än om det hade använts som vanligt.

Föremål kan ställas ut för att berätta om en händelse eller en historisk tid. Genom att studera föremålssamlingar som finns i ett museums magasin går det att förstå hur ett föremål är tillverkat eller hur det kan ha använts. På så vis är föremål inte enbart ett objekt men också en källa till kunskap.

Vad gör ett föremål intressant?

Beroende på tidsandan har museer samlat på olika saker. Därför har fokus skiftat på vad som är ett intressant föremål.

En tid ansågs föremål från bondesamhället viktiga att bevara, till exempel jordbruksredskap. Under slutet av 1800-talet förändrades samhället mycket. Industrierna tog allt mer över produktionen av föremål. Genom att det gick att massproducera föremål till ett billigare pris konkurrerade detta med de handgjorda föremålen. Med risk att förlora hantverkskunskapen som fanns i dessa handgjorda föremål ville många museer samla in och bevara dem för framtiden.

Föremål behöver inte vara speciellt vackra eller gamla för att vara intressanta. Det är snarare vad de har att berätta som är viktigt. Genom att studera hur de är tillverkade eller har använts kan vi lära oss mycket om hur människor har levt genom historien.

 

Vad är ett värdefullt föremål?

På tv-programmet Antikrundan brukar de som medverkar fråga om vad ett föremål har ”för värde”. Det brukar ofta betyda ett föremåls ekonomiska värde, vad en köpare skulle kunna tänkas vara beredd att betala för det. Riktigt så är det inte på ett museum.

På ett museum brukar det istället talas om andra slags värden som ett föremål kan ha. Det kan handla om kulturhistoriskt värde. Genom att titta på ett föremål kan ett museum berätta om människors livsvillkor och värderingar.

Ett föremål behöver inte vara fint eller ha stora ekonomiska värden för att vara värdefullt. Däremot kan föremål bära berättelser! Det kan berätta om vad det har använts till, kanske har det använts på många olika sätt eller haft skiftande betydelse genom historien. I bästa fall finns det en berättelse om vem som har använt det.