Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Kulturmiljö

Kulturmiljöer visar de materiella avtryck som människors liv och verksamhet har efterlämnat genom tiderna. De kan visa olika sätt att anpassa sig till naturens förutsättningar. De kan också visa hur idéer, synsätt och traditioner har överförts från generation till generation.

Kulturmiljö

Vi bär alla ansvaret att bevara vårt kulturarv så att barn och barnbarn kan ha glädje av dem. Skellefteå museum, tillsammans med bland annat Länsstyrelsen Västerbotten, hjälper till att skydda och bevara värdefulla miljöer. Målsättningen är också att bygga upp en större kunskap om byggnadskultur, kulturlandskap och arkeologi i Västerbotten.

Exempel på värdefulla kulturmiljöer i norra Västerbotten är:

  • Gravfältet på Rösbacken i Yttervik (miljö med forntida lämningar).
  • Havsstrandängarna i Kågefjärden (odlingslandskap).
  • Den timrade rengärden vid Sundtjärn i Malå (samisk miljö).
  • Ångsågen i Drängmark. Den är dessutom byggnadsminne och utsågs 2007 till ”Årets industriminne” (industrihistorisk miljö).

Kulturminneslagen

Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla.
1 kap, 1 §

Uppdrag

Kulturmiljövårdens uppgift är att skydda och bevara alla värdefulla kulturmiljöer. Det sker med hjälp av lagskydd, vård, kunskapsuppbyggnad och information. Skellefteå museums kulturmiljövårdsavdelning arbetar med följande uppgifter:

  • Arkeologi: att bevaka och skydda forn- och kulturlämningar.
  • Byggnadsvård: att bevara och vårda byggnader, kyrkor och bebyggelsemiljöer.
  • Industrihistoriska miljöer: att dokumentera, bevaka och skydda de kulturhistoriska värdena.
  • Kulturlandskap: att bevaka och skydda kulturhistoriskt värdefulla landskap.
  • Kulturturism: rådgivning vid kulturturistiska insatser och projekt.

Kulturminneslagen (KML), plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken är viktiga instrument i arbetet med att skydda betydelsefulla områden.

Rådgivning

Kulturmiljöavdelningen på Skellefteå museum finns tillgänglig för rådgivning och information inom kulturmiljövård samt kulturturistiska besöksmål.

Kommunala kulturmiljöprogram finns för Skellefteå, Norsjö och Malå. De ska fungera som ett verktyg i den kommunala planeringen, men även som en informationskälla för fastighetsägare och intresserade medborgare.

Läs mer

Skellefteå kommuns kulturmiljöprogram, utarbetat av Skellefteå museum (pdf)
Norsjö kommuns kulturmiljöprogram (pdf)
Malå kommuns kulturmiljöprogram (pdf)

Kulturmiljö

Kulturlandskap

Om man vill förstå kulturlandskapet är det viktigt att se hur människan har samspelat med naturen. Hur man har påverkat landskapet genom att t ex utnyttja skog och mark. Västerbottens kulturlandskap innefattar inte bara ett enda. Här finns samiska landskap, odlings-, skogsbruks- och industrilandskap – för att bara nämna några. Exempel på bevarade kulturlandskap är:

Rörträsk och Svansele

Rörträsk översilningsängar är Västerbottens läns första kulturreservat, inrättat 2002. Svansele dammängar är utsett till naturreservat. Dessa två representerar olika typer av våtslåtterängar från Västerbottens äldre lantbruk. Områdena är restaurerade, skyltade och tillgängliga för besökare.

Byskeälven

Längs Byskeälven har man hitta lämningar från både förhistoriska och samiska miljöer. Det finns värdefulla odlingslandskap och bebyggelse i byarna. Längs älven kan man också se flottningslämningar från träindustriepoken.

Bjuröklubb

Länets mest besökta naturreservat är Bjuröklubb. Där finns det lämningar efter fiske och säljakt från järnåldern och fram till våra dagar. Mellan Bjuröklubbs fyr, som står på en klippa vid havet, och fyrvaktarbostaden går en 255 m lång träramp. Det gör området lättillgängligt även för funktionshindrade.

Riksintressen för kulturmiljövård

Vissa kulturlandskap skyddas genom miljöbalken och anges då som riksintressen. Det betyder att områdets värde eller betydelse inte får skadas. Men ett riksintresse är egentligen mer en planeringsterm än ett skyddsinstrument. Områden av riksintresse ska prioriteras i kommunernas fysiska planering och det ska framgå av översiktsplanen hur kulturmiljövärdena ska tas omhand.

Så här säger lagen: Miljöbalkens mål och tillämpningsområde

Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.[…] Miljöbalken skall tillämpas så att […]
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas…
1 kap, 1 §

Här är samtliga riksintressen inom Skellefteå museums ansvarsområde:

Skellefteå kommunLövånger Bjurön – Fällan (Bjuröklubb), Lövånger Byarna runt Bygdeträsket Örviken Skellefteå, västra delen runt Bonnstan och Landskyrkan ByskeälvenNorsjö kommunPetikån: Rörträsk – Svansele dammängarMalå kommun

Saknar riksintresseområden.

Kulturturism

Upplev historiens vingslag på plats i kulturmiljön

Allt fler turister söker en kulturhistorisk upplevelse på sina resor. Möjligheten att känna in atmosfären på platser där människor från andra tidsåldrar har levt och verkat. Kulturturistiska besöksmål lyfter fram den lokala och regionala historien och gör den intressant för besökare från alla håll. Skellefteå museum har varit engagerat i uppbyggnaden av flera kulturturistiska mål. Här följer ett urval:

Kyrkstigen mellan Burträsk och Skellefteå – en vandring med historia! Längs stigen finns skyltar, som berättar vad stigen använts till, av vem samt varför man färdats på den. Också en folder, med praktisk karta, finns för ytterligare information. Klosterholmen i Bureå, en medeltida lämning efter en kyrklig anläggning. Numera tillgänglig och skyltad för besökare. Drängsmarks vatten- och ångsåg är en ångdriven ramsåg med teknisk utrustning bevarad. Ångsågen körs varje sommar på ”Sågens dag”.

Läs mer
Skellefteå museum deltar i arbetet inom Sevärt i Västerbotten. En gemensam satsning av Västerbottens museer och länsstyrelsen för bevarande och marknadsföring av utvalda besöksmål i länet.

I Skellefteå kommun presenteras sevärda kultur- och naturmiljöer i Naturkulturguiden.

 

Bjuröklubb, ett välbesökt mål för kultur- och naturturister. Foto Skellefteå museum

Rapporter kulturmiljö

Skellefteå museum har i flera projekt arbetat med att peka på kulturmiljön som en resurs i samhällsutvecklingen. Här nedan listas rapporterna till några av dessa:

”Byar i förändring”. Tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs (pdf)

Ortsanalys Boliden – projektet ”Det moderna samhällets kulturarv” (pdf)

”Futurum – en fläkt av modernism”. En dokumentation med förslag till bevarandeformer för fläktfabriken Futurum (nuvarande Franke) i Byske (pdf)

Kulturmiljöprogram

Kommunala kulturmiljöprogram finns för Skellefteå, Norsjö och Malå. I programmen redovisas vilka kulturhistoriskt värdefulla miljöer som finns i kommunerna, vilka värden de har och förslag på hur man kan säkerställa att värdena bevaras. Kulturmiljöprogrammet ska vara ett verktyg i den kommunala planeringen, men även en informationskälla för fastighetsägare och intresserade medborgare.

Skellefteå kommuns kulturmiljöprogram, utarbetat av Skellefteå museum (pdf)
Norsjö kommuns kulturmiljöprogram (pdf)
Malå kommuns kulturmiljöprogram (pdf)

Artikelbank kulturmiljö

BYGGNADSKULTUR

Vård och underhåll av masonit, nr 4/2007

När trädgårdsodlingen kom till Norrland

Skellefteå – pånyttfödd trästad, nr 4/2014 (medförfattare Enar Nordvik och Rune Wästerby)

Bönhuset i Missenträsk, nr 4/2016

 

VÄSTERBOTTEN

Trädgårdshistoria och kulturväxter, Nr 2/2010

 

GROBLADET

Seminarieträdgården i Skellefteå, nr 2/2016