Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

På museet

link down

Skellefteå museum har ett regionalt ansvar för den museala verksamheten och kulturmiljövården genom att samla, dokumentera, utforska, synliggöra och förmedla kulturarven inom i huvudsak den norra länsdelen; Skellefteå, Norsjö, Malå kommuner.

Skellefteå museum har ett övergripande regionalt ansvar beträffande teknik- och industrihistoria efter år 1900.

Skellefteå museum ska genom Museum Anna Nordlander vara en mötesplats för hela regionen där samtidskonst och genusfrågor står i centrum.

Arkeologi

Betydelsefull upptäckt

En viktig period i Norrlands förhistoria var slutet av stenåldern, ca 4 000 år sedan, när de tidigaste försöken med jordbruk påbörjades i våra trakter. Åren 1962-68 undersökte forskningsprojektet Nordarkeologi en boplats i Bjurselet vid Byskeälven, där man redan tidigare hade hittat flintredskap. Arkeologerna fann också pollen av korn. Platsen kom att tolkas som spåren efter sydliga invandrare som försökte sig på sädesodling. Flintan anser man att människorna hade med sig, eftersom den inte finns naturligt i Västerbotten. Utgrävningsresultaten innebar en ny syn på Norrlands förhistoria.

Uppdrag

Museets uppdrag inom arkeologi är att skydda och bevara fornlämningar och kulturhistoriska lämningar i verksamhetsområdet. I Skellefteå museums ansvarsområde ingår Skellefteå, Malå och Norsjö kommuner. Arbetet innebär bland annat att:

Handlägga remisser m.m. som kan beröra forn- och kulturlämningar. Svara för arkeologisk granskning och besiktning i ärenden som berör fornlämningar. På uppdrag utföra inventeringar och dokumentation som berör fornlämningar och kulturlandskap.

Vid vägbyggen, gruvbrytning eller anläggning av vindkraftverk behöver man ta reda på om fornlämningar berörs. Skellefteå museum utför på uppdrag fältinventeringar och kulturmiljöanalyser i aktuella områden. Alla fornlämningar är skyddade i Kulturminneslagen och det gäller både kända och nyupptäckta. Det är länsstyrelsen som beslutar och ger tillstånd i frågor som rör fornlämningar.

Rådgivning

Har du frågor om fornlämningar och forntida föremål? Vänd dig till museets antikvarie Lage Johansson.

Läs mer

Fornsök
Sveriges fornminnesregister

Tipsa oss om fynd Jag vill tipsa om detta fyndMina kontaktuppgifterJag samtycker till att mina personuppgifter i form av kontaktuppgifter får behandlas av Skellefteå museum. jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 7) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} ); jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [7, 1]) } );

Kulturmiljö

Exempel på värdefulla kulturmiljöer i norra Västerbotten är:

Gravfältet på Rösbacken i Yttervik (miljö med forntida lämningar). Havsstrandängarna i Kågefjärden (odlingslandskap). Den timrade rengärden vid Sundtjärn i Malå (samisk miljö). Ångsågen i Drängmark. Den är dessutom byggnadsminne och utsågs 2007 till ”Årets industriminne” (industrihistorisk miljö).Så här säger lagen: Kulturminneslagen

Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla.
1 kap, 1 §

Vi bär alla ansvaret att bevara vårt kulturarv så att barn och barnbarn kan ha glädje av dem. Skellefteå museum, tillsammans med bland annat Länsstyrelsen Västerbotten, hjälper till att skydda och bevara värdefulla miljöer. Målsättningen är också att bygga upp en större kunskap om byggnadskultur, kulturlandskap och arkeologi i Västerbotten.

Uppdrag

Kulturmiljövårdens uppgift är att skydda och bevara alla värdefulla kulturmiljöer. Det sker med hjälp av lagskydd, vård, kunskapsuppbyggnad och information. Skellefteå museums kulturmiljövårdsavdelning arbetar med följande uppgifter:

Arkeologi: att bevaka och skydda forn- och kulturlämningar. Byggnadsvård: att bevara och vårda byggnader, kyrkor och bebyggelsemiljöer. Industrihistoriska miljöer: att dokumentera, bevaka och skydda de kulturhistoriska värdena. Kulturlandskap: att bevaka och skydda kulturhistoriskt värdefulla landskap. Kulturturism: rådgivning vid kulturturistiska insatser och projekt.

Kulturminneslagen (KML), plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken är viktiga instrument i arbetet med att skydda betydelsefulla områden.

Rådgivning

Kulturmiljöavdelningen på Skellefteå museum finns tillgänglig för rådgivning och information inom kulturmiljövård samt kulturturistiska besöksmål.

Kommunala kulturmiljöprogram finns för Skellefteå, Norsjö och Malå. De ska fungera som ett verktyg i den kommunala planeringen, men även som en informationskälla för fastighetsägare och intresserade medborgare.

Läs mer

Skellefteå kommuns kulturmiljöprogram, utarbetat av Skellefteå museum (pdf)
Norsjö kommuns kulturmiljöprogram (pdf) 
Malå kommuns kulturmiljöprogram (pdf)

Samlingar och dokumentation

Idag en nyhet – imorgon historia

Att tiden går är vi alla medvetna om. Därför blir det som sker idag snabbt gammalt och till en del av vår historia. Avdelningen för samlingar och dokumentation på Skellefteå museum samlar in gamla och nya föremål och dokumenterar samtiden genom att ta in arkivmaterial, intervjua människor, fotografera och vara med när det händer något speciellt i vår del av länet.

Det som tas in i samlingarna är noggrant utvalt. Alla förvärv ska ske i enlighet med svensk och europeisk lagstiftning, internationella konventioner och ICOMs (International Council of Museums) yrkesetiska riktlinjer.

Skellefteå museum samlingar utgörs idag av cirka:

75 000 föremål 1 500 000 fotografier och negativ 20 000 böcker ett stort lokalhistoriskt arkiv

Tillsammans speglar materialet regionens utveckling från forntiden fram till idag och insamling, dokumentation och forskning pågår konstant. Det är förutsättningen för ett levande museum och det ger även framtidens innevånare en möjlighet att lära känna sin lokalhistoria.

Uppdrag

Skellefteå museums uppdrag är att samla, bevara och förmedla kunskap om liv, människor och miljöer i Skellefteå, Malå och Norsjö kommuner. Målsättningen är att bidra till en fördjupad förståelse för människan i samhället och ge kulturhistoriska perspektiv på människors skiftande villkor och värderingar i tid, rum och olika sociala sammanhang. Skellefteå museum har även ett övergripande ansvar för dokumentation av länets teknik- och industrihistoria, efter år 1900.

Kontakta gärna avdelningen för samlingar och dokumentation om du har frågor om samlingarna. Det går också bra att boka specialvisningar inom de olika ämnesområdena.

Gåvor till museet

Största delen av Skellefteå museums samlingar har tillkommit genom gåvor från allmänheten. Möjligheten att ta emot allt begränsas dock av utrymmesskäl. Om du har något du vill skänka till museet kontakta ansvarig på respektive område:

Föremål
Kristina Friberg 0910-73 55 27
kristina.friberg@skellefteamuseum.se

Foto
Mikael Enqvist 0910-73 55 24
mikael.enqvist@skellefteamuseum.se

Arkiv
Jörgen Andersson 0910-73 55 23
jörgen.andersson@skellefteamuseum.se

Läs mer

Som vägledning i frågeställningar kring gåvor har en insamlings- och dokumentationspolicy upprättats (pdf)

Kulturarv Västerbotten
Här finns ett urval av bilder och föremål från Skellefteå, Lycksele och Västerbottens museer.

Back to Top