Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

På museet

link down

Skellefteå Museum AB har ett ansvar för den museala verksamheten och kulturmiljövården i norra Västerbotten. Museet skall samla, dokumentera, utforska, bevara, synliggöra och förmedla kulturarven inom i huvudsak den norra länsdelen, Skellefteå, Norsjö och Malå kommuner. I uppdraget ingår även ett övergripande länsansvar beträffande teknik- och industrihistoria efter år 1900.

Genom MAN – Museum Anna Nordlander ska Skellefteå Museum AB vara en mötesplats för hela regionen där samtidskonst och genusfrågor står i centrum. Inom sin verksamhet förvaltar Skellefteå Museum AB även bland annat huvudmuseet på Nordanå och båtmuseet i Stackgrönnan.

Skellefteå museums uppdrag (från ägardirektiven)

(1) Skellefteå museum AB har ett regionalt ansvar för den museala verksamheten och kulturmiljövården genom att samla, utforska, bevara, synliggöra och förmedla kulturarv rörande i huvudsak den norra delen av Västerbottens län; Skellefteå, Norsjö och Malå kommuner.

(2) Skellefteå museum AB har ett övergripande regionalt ansvar för industri- och teknikhistoria efter år 1900.

(3) Skellefteå museum AB ska i form av Museum Anna Nordlander vara en regional mötesplats för samtidskonst och genusfrågor. MAN ska verka nationellt och internationellt.

(4) Skellefteå museum AB ska verka för att en bred allmänhet kan ta del av regionens kulturarv i syfte att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Verksamheten ska knyta samman historia, nutid och framtid.

(5) Skellefteå museum ABs verksamhet ska kännetecknas av kvalitet, mångfald, jämställdhet, attraktionskraft och tillgänglighet.

(6) Skellefteå museum AB ska utifrån ett barnperspektiv utveckla verksamheten för barn och unga

(7) Skellefteå museum AB ska utveckla, förnya och tillgängliggöra arbetet med samtidskonst och genusfrågor.

(8) Skellefteå museum AB ska främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas

(9) Skellefteå museum AB ska utveckla museet som besöksmål och mötesplats

(10) Skellefteå museum AB ska bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad inom museets verksamhetsområden

Vision
Genom historia och samtidskonst skall vi vara en ledande kraft i samhällsutvecklingen.

Prioriterade målgrupper
Barn, unga, nyinflyttade och turister.
Museet arbetar med fler målgrupper. Nämnda målgrupper är prioriterade målgrupper.

Värdegrund
Skellefteå museum har det demokratiska och öppna samhället som värdegrund. Vi arbetar för allas rätt till kultur, identitet, synlighet och delaktighet. Vi återspeglar mångfalden i norra Västerbotten såsom den sett ut i ett historiskt perspektiv och som den ser ut idag. Vi använder oss av en inkluderande och pluralistisk historieskrivning.

Kännetecken
Lokal- och kulturhistoria, industri- och teknikhistoria, samtidskonst, materiellt och immateriellt kulturarv, berättande, museet på olika platser, barn och unga.

Löfte
Vi bidrar med nya perspektiv och ger mening åt våra gemensamma historier. Vi är en kunskapsförmedlande länk mellan materiellt, immateriellt kulturarv och samhället vi verkar i.

 

Byggnadsvård

Museets byggnadsantikvarier har som uppdrag att bevara och vårda byggnader, kyrkor och bebyggelsemiljöer. I Skellefteå museums ansvarsområde ingår Skellefteå, Malå och Norsjö kommuner.

Arkeologi

En viktig period i Norrlands förhistoria var slutet av stenåldern, ca 4 000 år sedan, när de tidigaste försöken med jordbruk påbörjades i våra trakter. Åren 1962-68 undersökte forskningsprojektet Nordarkeologi en boplats i Bjurselet vid Byskeälven, där man redan tidigare hade hittat flintredskap. Arkeologerna fann också pollen av korn. Platsen kom att tolkas som spåren efter sydliga invandrare som försökte sig på sädesodling. Flintan anser man att människorna hade med sig, eftersom den inte finns naturligt i Västerbotten. Utgrävningsresultaten innebar en ny syn på Norrlands förhistoria.

Kulturmiljö

Vi bär alla ansvaret att bevara vårt kulturarv så att barn och barnbarn kan ha glädje av dem. Skellefteå museum, tillsammans med bland annat Länsstyrelsen Västerbotten, hjälper till att skydda och bevara värdefulla miljöer. Målsättningen är också att bygga upp en större kunskap om byggnadskultur, kulturlandskap och arkeologi i Västerbotten.

Samlingar och dokumentation

Att tiden går är vi alla medvetna om. Det som sker idag, är redan historia imorgon. Avdelningen Museiupplevelser och samlingar på Skellefteå museum samlar in gamla och nya föremål och dokumenterar samtiden genom att ta in arkivmaterial, intervjua människor, fotografera och vara med när det händer något speciellt i vår del av länet.

Vad är ett museum?

I museilagen (2017:563) står det att ett museum är:

Vad samlar Skellefteå museum på?

Beroende på vad museer har samlat på under årens lopp, eller vad människor har skänkt till museet, speglas i samlingarna. Till exempel ansågs fornlämningar som viktiga redan på 1800-talet, när grunden för Skellefteå museum lades. Likaså fanns en ambition att samla alla typer av föremål i olika varianter.

Vad händer när ett föremål hamnar på ett museum?

När ett föremål slutar användas som ett bruksföremål och istället hamnar på ett museum blir det ett museiföremål. Då ställs andra krav på hur föremål får hanteras. För att minska riskerna för slitage eller att det ska gå sönder behandlas det mer varsamt.

Vad gör ett föremål intressant?

Beroende på tidsandan har museer samlat på olika saker. Därför har fokus skiftat på vad som är ett intressant föremål.