Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

K-märkt

K-märkt är ett uttryck som används i folkmun för hus som har ett kulturhistoriskt värde, men det finns ingen formell laglig innebörd i begreppet. Byggnader och bebyggelsemiljöer kan skyddas på flera olika sätt. Två lagar som används i just det syftet är Plan- och bygglagen (PBL) samt Kulturminneslagen (KML).

 

Plan- och bygglagen

PBL är en lag som används av kommunerna. I lagen står att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inte får förvanskas och att alla byggnader skall hanteras varsamt så att deras karaktär behålls. Med stöd av PBL kan en byggnad genom en områdes- eller detaljplan skyddas med ett q eller Q. Det kan betyda att det inte får rivas eller att man inte får förändra det utvändigt.

Så här säger lagen!

En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
PBL 8:13

Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
PBL 8:14

Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
PBL 8:17

Kulturminneslagen

Byggnader och bebyggelsemiljöer kan enligt KML förklaras som byggnadsminnen om de anses vara ”synnerligen märkliga”. Med detta menas att byggnaden, eller miljön, är ovanlig på grund av hög ålder, att den är oförvanskad eller av högt konstnärligt, historiskt eller teknikhistoriskt värde. Länsstyrelsen utfärdar byggnadsminnesförklaringen samt preciserar skyddsföreskrifter för objektet. Efter det får inga ändringar göras utan tillstånd från länsstyrelsen.

Så här säger lagen!

En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt detta kapitel får också tillämpas på park, trädgård eller annan anläggning av kulturhistoriskt värde.
KML 3:1

Kulturhistoriska bebyggelseinventeringar

Det finns även andra sätt, utanför den formella lagstiftningen, att skydda en värdefull byggnad. När du söker bygg- eller rivningslov tittar kommunens handläggare i museets byggnadsinventering och/eller kommunens kulturmiljöprogram. Där beskrivs och listas kulturhistoriskt värdefulla hus i ett visst område, t ex en by eller stadsdel. Om huset finns registrerat kontaktas museets byggnadsantikvarier för rådgivning och på så vis kan husets värden beaktas.

När allt kommer omkring är det bästa för en byggnad att ha en intresserad ägare, förvaltare eller hyresgäst!

Byggnadsminnen i Skellefteå kommun

Anderstorp gård
Kyrkstaden Bonnstan
Garvare Anderssons gård
Markstedtska gården
Haren 9
Långlogen Anderstorp
Majorsbostället Nyborg
Strömsholms herrgård, Bureå
Åbacka paviljong, Bureå
Garveriet i Hembyn, Bursiljum
Byske kyrkstad
Drängsmarks vatten- och ångsåg
Stationshuset i Jörn
Finnfors gamla kraftstation
Gåsörens fyrplats
Rijfska gården, Kusmark
Repslageriet i Kåge
Nybygget Rismyrliden

Byggnadsminnen i Norsjö kommun

Rundlogen i Kvammarnäs
Dahlbergsgården i Bastutjärn

Läs mer!

Hålla hus
Information om byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling i Västerbotten. Det finns också nyttiga länkar till andra sidor om byggnadsvård.

Bonnstan 1600-talet in på 2000-talet

På Skellefteå kommuns hemsida kan du läsa ifall ditt hus är k-märkt, läsa om skydd och bidrag, ladda ner dokument och mycket annat.

Byggnadsvård

K-märkt

K-märkt är ett uttryck som används i folkmun för hus som har ett kulturhistoriskt värde, men det finns ingen formell laglig innebörd i begreppet. Byggnader och bebyggelsemiljöer kan skyddas på flera olika sätt. Två lagar som används i just det syftet är Plan- och bygglagen (PBL) samt Kulturminneslagen (KML).

Gamla trädgårdar

Alla som övertar en trädgård behöver förr eller senare ta ställning till vad man har och vad man vill ha: den växtlighet som redan finns eller den man vill ha i framtiden. Därför är det viktigt att bestämma hur man vill förhålla sig till trädgården i ett längre perspektiv.

Kyrkomiljöer

Den kulturskatt som bevaras i Sveriges kyrkor är unik i Europa. De kyrkliga miljöerna rymmer mycket av det främsta som skapats i landet inom arkitektur, konst och hantverk. Ansvaret för att bevara detta kulturarv är därför inte bara en angelägenhet för församlingarna.

Rapporter och yttranden byggnadsvård

Museets byggnadsantikvarier vill blåsa liv i länets spännande och varierande kulturmiljöer genom rådgivning, kunskapsuppbyggnad och utredningar.

Artiklar om byggnadsvård och kulturmiljö

Här hittar du artiklar om byggnadsvård och kulturmiljöer från anställda på Skellefteå museum.

Är mitt hus K-märkt?

Håller du på att renovera ditt hus och vill återskapa vissa tidstypiska detaljer? Hos oss kan du få hjälp med både expertkunskap och material, såsom gamla bilder.