Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Norrbottniabanan

link down

Fågelberget, en arkeologisk förundersökning av fornlämningarna Raä Bureå 76:1 och Raä Bureå 457, vid Båtvik och Yttervik.

2020-06-15

Skellefteå museums arkeologer startar  måndag 15 juni en arkeologisk förundersökning av två kvartsbrott på Fågelberget, vid Båtvik, ca 1 km väster om Yttervik. De två fornlämningarna ligger i den planerade bansträckningen för Norrbotniabanan och Skellefteå museum har av Trafikverket fått i uppdrag att genomföra det arkeologiska arbetet som Länsstyrelsen kräver för att avgränsa lämningarnas storlek och avgöra vad de innehåller. Syftet med förundersökningen är att vara ett underlag för eventuella fortsatta arkeologiska insatser.

I närheten av kvartsbrotten finns två stenåldersboplatser, med innehåll av kvarts. Boplatserna ingår inte i förundersökningen, men skulle kunna ha kopplingar till kvartsbrotten. Det är också möjligt att ytterligare boplatslämningar kan finnas vid Fågelbergets fot inom undersökningsområdet. Vid ca 4000 BP utgjorde Fågelberget ett näs ut i Bottenviken och stenåldersboplatserna är förmodligen kopplade till den havsnivån. Nu hoppas arkeologerna på att hitta någonting daterbart som gör det möjligt att sätta en ålder på kvartsbrotten, för att se om de är samtida med de kända stenåldersboplatserna.

Anna Lundberg, arkeolog

Therese Hellqvist, arkeolog

Kvarts som ligger synligt direkt mellan lavar och ris

Arkeologi

Finnforsmålningarna

Hällmålningarna på Finnforsberget är unika i Sverige. Aldrig tidigare har man i vårt land hittat så många hällmålningar med fiskar som motiv – här finns sammanlagt 29 fiskar avbildade! Dessutom finns här några bilder av både älgar och människor. Den röda färgen kommer från rödockra, som blandas med ett bindemedel, t ex djurfett.

Fornlämningar

Alla lämningar är inte lika gamla. En del kommer från speciella tidsperioder, som bronsålderns stora stenrösen, medan andra har funnits och använts under mycket lång tid. Älg har till exempel jagats med hjälp av fångstgropar från stenåldern fram till 1860-talet, då fångstmetoden förbjöds. På 1700-talet började tjära bli en stor exportprodukt. Den användes framför allt inom skeppsbyggeri. I Västerbotten finns många spår från tjärframställning, i form av gropar efter tjärdalar.

Rapporter arkeologi

Alla fornlämningar är skyddade i Kulturminneslagen. Det gäller både kända och nyupptäckta. Vid vägbyggen, gruvbrytning eller anläggning av vindkraftverk behöver man ta reda på om fornlämningar berörs. Det är länsstyrelsen som beslutar och ger tillstånd i dessa frågor. Skellefteå museum utför på uppdrag fältinventeringar och kulturmiljöanalyser i aktuella områden.

Tipsa oss om fynd

Kanske har du någon gång stött på något som du tyckte var märkvärdigt? Tipsa oss gärna om vad du sett, det kan vara av betydelse!

Artikelbank arkeologi

Här hittar du en samling av radioinslag, poddsändningar, böcker och artiklar som Skellefteå museums arkeologer har varit med och skapat.

Kartor med information

I Västerbotten finns det många sorters fornlämningar: olika typer av gravar, rester av boplatser, lämningar efter redskapstillverkning och fångstgropar etc. Och det finns åtskilliga som ännu är oupptäckta. På den här sidan hittar du länkar till lättillgänglig kartkunskap när det gäller fornlämningar, kulturlämningar, gamla kustlinjer och landhöjningar.