Rapporter

Från utgrävningen av Kungsgropen, Skellefteå. Foto: Krister Hägglund.

Fynd från Klosterholmen, Bureå. Foto: Krister Hägglund.

Hällmålningar på Finnforsberget, Skellefteå. Foto: Krister Hägglund.

Gravfält, Hedkammen i Bureå. Foto: Krister Hägglund.

Alla fornlämningar är skyddade i Kulturminneslagen. Det gäller både kända och nyupptäckta. Vid vägbyggen, gruvbrytning eller anläggning av vindkraftverk behöver man ta reda på om fornlämningar berörs. Det är länsstyrelsen som beslutar och ger tillstånd i dessa frågor. Skellefteå museum utför på uppdrag fältinventeringar och kulturmiljöanalyser i aktuella områden.

När inventeringar eller utredningar har utförts på uppdrag skrivs en rapport till uppdragsgivaren. Ofta kommer rapporten att ingå i en miljökonsekvensbeskrivning eller annat underlag för myndighetsbeslut. Vid vetenskapliga undersökningar, som t ex Kungsgropen, sammanställs en rapport för att redovisa resultaten av undersökningen och göra tolkningar av dessa.

Ett urval rapporter:

Rapport om dokumentationen av bilderna som gjordes 2012, med renritningar och tolkningar.
Arkeologisk delundersökning Kungsgropen, Skellefteå kaplansbord 2:4. Olof Östlund, Skellefteå museum 2005.

Rapport Kungsgropen, Skellefteå kaplansbord 2:4. Karin Viklund, Miljöarkeologiska laboratoriet. Umeå universitet 2005.
Flottningslämningar i Byske älven – dokumentation och kunskapssammanställning samt bevarandeförslag, sträckan Gideonholmen – Strandfors. Lage Johansson, Skellefteå museum 2002.
Kulturvärdesinventering och analys av påverkan på kulturmiljöer. Vithatten, Arvidsjaurs och Jörns sn. Lage Johansson, Skellefteå museum 2007.

Läs mer!

Kontaktpersoner:

Lage Johansson

Antikvarie 0910-73 55 19
lage.johansson@skellefteamuseum.se

  • Spår från 10 000 år

    Se olika fornlämningstyper och läs mer om Västerbottens förhistoria på Spår från 10 000 år.