Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

NU

NU

19.5 2020 – 13.9 2020

Konstnärer: Ella Tillema, Olivia Pettersson Fleur, Ida Persson, Siri Elfhag, Jennifer Myerscough, Linnea Therese Dimitriou, Sara Forsström och Judit Kristensen.

NU är sommarens utställning på Museum Anna Nordlander – NU är en grupputställning där 8 samtida konstnärer belyser den bredd som finns i dagens måleri. NU är en utställning som har måleriet som gemensam nämnare, men som spretar – tar olika vägar ut i rummet – ställer oss inför frågor som inte har svar – skapar utrymme för det vi inte vet, för att man inte måste veta. Låt oss gå in i rummet fyllt av rum, där varje plats skapas i gemenskap med betraktaren.

Under våren har vi i nyutgivna boken ”Skrif om vad du målar” kunnat läsa Annas brev till bästa kollegan Kerstin Cardon, hur det är att längta efter måleriet, både att utföra och uppleva det. Nu vill Museum Anna Nordlander fortsätta samtalet om hur viktigt måleriet är, för att uttrycka sig och skapa rum, ett eget rum, för kroppen att möta tanken. NU är en grupputställning med verk av åtta kvinnor som målar. Med skilda stilar och olika syften utforskas världen, den inre och den yttre, på olika sätt ställs besökaren inför måleriets berättelser och möjligheter.

Flickebarnet kissar i Västerbottniska landskap, vi möter drömmens diffusa berättelse, elektromagnetisk strålning pirrar, långa stela armar föser oss förbi mörka vatten och sidorna bläddras som av en osynlig hand.

 

Ida Persson verksam i Malmö målar stora målningar i akryl som kan upplevas både som abstrakta och konkreta. Målningarna behandlar maktrelationer i både positiv och negativ bemärkelse, och belyser för betraktaren maktens arkitektur.

 

Ella Tillema verksam i Malmö målar figurativt med olja, sviter på tydliga politiskt aktuella teman som kommenterar händelser i vår nutid. Hon är också musiker och poet.

 

Jennifer Myerscough verksam i Malmö målar abstrakt, främst stora dukar i olja, men verket som visas i sommarens utställning är utfört i blandat material. Böckerna är ett slags pågående projekt, som hon hela tiden arbetar med parallellt med sitt arbete i ateljén.

 

Siri Elfhag verksam i Stockholm målar diffusa scener i olja, eller kol, ofta i större format. Bildvärlden relaterar till hur man kan uppleva drömmar, Elfhag målar för att förstå sin omgivning, sin värld, och inspireras av de stora dramerna. Tiden upplöses och allt pågår samtidigt i bilden.

 

Olivia Pettersson Fleur verksam i Stockholm rör sig i måleriets värld, och använder sig av akryl och collageteknik för att skapa sina enorma gestaltningar av strålning, ljudvågor, eller energier vi inte kan uppfatta med våra mänskliga sinnen. Hon visualiserar det kaos vi alla lever i utan att uppfatta det.

 

Sara Forsström verksam i Skellefteå målar, men använder också blandade material och tekniker för att närma sig inre och yttre landskap. Glitter har varit en viktig ingång i många av Forsströms arbeten. Det västerbottniska landskapet står i centrum.

 

Linnea Therese Dimitriou, verksam i Umeå, målar traditionellt figurativt i olja. Måleriets illustrativa potential, historia och fysiska kvalitéer är centrala, oavsett om hon målar traditionellt på duk eller arbetar ute i rummet med skulpturala projekt.

 

Judit Kristensen, verksam i Umeå, använder sig av ett tecknande måleri, där hon behandlar ämnen som tristess, håglöshet och isolering. Ett ljust och lätt uttryck står i kontrast till de tillstånd hon skildrar. Verken i utställningen behandlar minnet av ett barnjags självklara identitet, och ett skamset och stolt förhållande till Norrland.


 

19.5 2020 – 13.9 2020

Artists: Ella Tillema, Olivia Pettersson Fleur, Ida Persson, Siri Elfhag, Jennifer Myerscough, Linnea Therese Dimitriou, Sara Forsström och Judit Kristensen.

 

NOW is this summers’ exhibition at Museum Anna Nordlander – NOW is a group exhibition where 8 contemporary artists show us the diversity of painterly expressions today. NOW is an exhibition where the practice of painting is the common denominator, but it reflects outwards from that point, takes different shapes or forms, puts us face to face with the unknown trying to let itself be known. We invite you to enter this space filled with rooms, where we can meet with the work and find new places to dwell.

During spring our newly released book ”Skrif om vad du målar” (Write of what you’re painting) has told us the story of Anna’s letters to her best friend and colleague Kerstin Cardon, how painstakingly timeless it is to long for painting, both executing and experiencing it. In NOW Museum Anna Nordlander continues the dialogue of the importance of painting, both for the sake of expression and creation of place, a room of one’s own, for body to meet thought. NOW is a group exhibition with works by eight painting women. With different style and intention they explore inner and outer worlds, in different ways the audience is faced with the narratives and possibilities painting presents.

 

Ida Persson, based in Malmö, work with acrylic on her large format paintings, which can be seen both as abstract and concrete. Dealing both with positive and the negative aspects of power relations, the paintings shine light on the architecture of power, or the power of architecture.

Ella Tillema, based in Malmö, paints figuratively with acrylic, series of paintings commenting and relating to the political landscape of our times. She also works with text and music.

Jennifer Myerscough, based in Malmö, paints abstract, large format oilpainting, however the work shown at MAN is made in mixed material. The books are an ongoing project parallel to her work in the studio.

 

Siri Elfhag, based in Stockholm, paints diffuse scenes in oil or charcoal. In her work we meet a dreamy, and often very active world, Elfhag paints to make sense of her surrounding environment, her world and is inspired by the classic dramas. In her images time is dissolved and everything happens at the same time.

Olivia Pettersson Fleur, based in Stockholm, moves in the world of painting, and uses acrylic and collage technique to create her large scale work inspired by radiation, sound waves and energies we cannot see or experience with our senses. She visualises the chaos and mass we are all surrounded by without knowing it.

Sara Forsström, based in Skellefteå, paints, but she also uses other material and techniques to visualise and fashion inner and outer landscape. Glitter has been an inspiration and a starting point in many of Forsströms works. The physical and psychological landscape of Västerbotten is her main focus.

Linnéa Therese Dimitriou, based in Umeå, works with traditional figurative oil painting. Her art practice is rooted in observational painting. Painting including its’ illusionary potential, its history and physical qualities are central, whether she is working on flat surfaces or in more sculptural work.

Judit Kristensen, based in Umeå, uses her drawing skills to paint paintings about boredom, lethargy and isolation. The bright and light expression stands in dire contrast to the conditions she wants to relate. The works in this exhibition tells of the memory of a child’s self-evident identity, and of a relationship to Norrland marked by both shame and pride.