Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Maja Gunn – Paritet

Maja Gunn – Paritet

16.6 – 15.9 2019

I utställningen Paritet visas två verk; Odd Toile (2019) och Kollektion L (2008-2009) som båda innefattar aspekter av genus och queer i relation till kläder. Genomgående i Maja Gunns arbete är ett undersökande av kläders performativa och politiska funktioner, ofta i relation till kulturella, sociala och heteronormativa strukturer.

Odd Toile består av en serie toiler (testplagg) där Maja Gunn kombinerat traditionellt kodade kvinnoplagg och mansplagg i fram- respektive bakstycken. De sätts här samman som om de vore i paritet med varandra, samtidigt som de i vissa avseenden har tydliga olikheter. Kläder och mönster kan ses som en del i ett konstruerande, upprepande och stigmatiserande av kön. Parallellt med detta ses könsöverskridande kläder, mixen av kvinnligt och manligt, lätt som den enkla definitionen av queera uttryck inom design.

Kollektion L baseras på sju lesbiska och deras kroppsliga erfarenheter. Utifrån samtal och mejlkonversationer kring kläder, kropp, sexualitet och identitet har Maja Gunn tolkat varje individ i kollektionens plagg. Här uttrycks en längtan efter att accepteras och ha lika rättigheter som heterosexuella, men också idéer om kroppen som politisk, känslan av grupptillhörighet och hur kläder påverkar hur vi uppfattas av omgivningen.

Maja Gunn är Professor i Konsthantverk med inriktning textil på HDK Steneby, Göteborgs Universitet. Maja Gunn har en PhD i Design från Textilhögskolan och sin konstnärliga grundutbildning (BFA & MFA) från Konstfack samt en Magisterexamen i Modevetenskap från Stockholms Universitet. Maja Gunn har en gedigen erfarenhet inom konst, konsthantverk och design och medverkar på utställningar över hela världen. Paritet är hennes första utställning på Museum Anna Nordlander.

___________________________________________

Maja Gunn – Parity

16.6 – 15.9 2019

In Parity Maja Gunn is exhibiting two works; Odd Toile (2019) and Kollektion L (2008-2009) both pieces relating aspects of gender and queer to clothing. Gunn investigates the performative and political functions in clothing, often in relation to cultural, social and heteronormative structures.

Odd Toile is a series of toils (test garments) where Maja Gunn combines front- and back parts of traditionally coded women’s and men’s garments. Here they are combined as if in parity with each other, while in certain aspects having clear dissimilarities. Clothing and patterns can be seen as part of constructing, repeating and stigmatising gender. In design, gender transcendent clothing, the mixing of masculine and feminine, is often seen as the easy definition of queer expressions.

Kollektion L is inspired by seven lesbians and their bodily experiences. Through talks and email conversations about clothing, body, sexuality and identity Maja Gunn has interpreted each individual in the garments of the collection. Expressed in the collection is a longing to be accepted, have equal rights as heterosexuals, but also ideas about the body as political, the feeling of belonging to a group and how clothing affects how we are seen by our surrounding society.

Maja Gunn is Professor of Arts and Crafts focusing on textile at HDK Steneby, University of Gothenburg. Maja Gunn holds a PhD in Design from the Swedish School of Textiles and a MFA in Fine Arts from Konstfack, she also has a MFA in Fashion from Stockholm University. Maja Gunn has solid experience in art, crafts and design and partakes in exhibitions throughout the world. Parity is her first exhibition at Museum Anna Nordlander.