Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Oscar Falkman 1877–1961

Inläsningen finns som text längre ner

Oscar Falkman föddes i Stockholm. Han gick en utbildning med metallurgisk inriktning på tekniska högskolan år 1900. Efter en karriär vid olika företag blev han så småningom vd för Centralgruppens emissionsbolag. När Boliden Gruv AB hade bildats 1931, då de två tidigare gruvbolagen hade blivit ett, blev han vd. Oscar Falkman stannade kvar som vd i Boliden ända fram till 1943.

Inläsning
Upptäckterna av Boliden och de övriga malmförekomsterna i Västerbotten skedde ej av någon lycklig slump, såsom många synas tro, utan voro resultat av ett vetenskapligt, systematiskt organiserat, långvarigt och dyrbart arbete. Och tillgodogörandet av de funna tillgångarna har ingalunda varit ett täljande av guld med täljknivar.

Malmletningsarbetena i Västerbotten påbörjades av Centralgruppens emissionsaktiebolag under 1918. Anledningen var, att vi blivit uppmärksamgjorda på förefintligheten inom ifrågavarande distrikt av en del block med kopparmalm, som uppenbarligen blivit med inlandsisen transporterade till sina nuvarande platser från moderklyfter, befintliga någonstans på obekanta avstånd därifrån. Transportriktningen hade givetvis varit den, vari inlandsisen rört sig, markerad av räfflor i berggrunden, där denna – mycket sparsamt – går i dagen.

Att med utgångspunkt från ifrågavarande kända malmblock söka sig fram till respektive fasta fyndigheter var avsikten med de under 1918 påbörjade arbetena. Denna uppgift skulle hava varit väsentligt lättare, om berggrunden legat någorlunda blottlagd, men nu är det så, att jordtäcket inom distriktet är i regel ca 10 m djupt.

Denna stora jordbetäckning jämte förhållandet, att malmerna i allmänhet icke äro magnetiska – järnmalmer saknas helt – är givetvis anledningen till att dessa bergets skatter ej tidigare blivit funna eller kunna upptäckas på samma sätt som exempelvis kopparfyndigheten i Falun eller de olika järnmalmsfyndigheterna i landet. Och det har kanske varit nog så lyckligt, ty hade man med forna tiders tekniska möjligheter försökt sig på exempelvis ett uttagande av Bolidens lockande ädelmetaller skulle arseniken säkerligen hava tillställt svåra katastrofer. Ingen hade emellertid någon aning om förefintligheten av dessa Västerbottens malmtillgångar. – Jo, en medeltida lärd man, Paracelsus, som följde med Kristian Tyrann till Sverige och som genomströvade landet i norr, enligt uppgift för att studera bland gruvarbetare förekommande sjukdomar, förutspådde i sin därefter avgivna berättelse, att mellan 63 och 65 breddgraden skulle en gång komma att upptäckas så stora mineralrikedomar, att de komme Orientens skatter att förblekna. – Boliden är beläget å breddgraden 64.

Källor
Mattias Kågström läser delar ur: ”Bolidens malmförekomster av bergsingenjör Oscar Falkman” ur: Teknisk tidskrift. Teknisk tidskrift. Bergsvetenskap Kemi, Svenska teknologföreningen, Stockholm, 1930

Gaunitz, Sven, Danell, Torbjörn & Lundström, Ulf, Industrialismens Skellefteå, Institutionen för nordiska språk, Univ., Umeå, 2002, s. 186–187, 264–265

Länk: Oscar Falkman – Uppslagsverk – NE.se

Länk: Oscar Falkman – Företagskällan (foretagskallan.se)