Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Johan Sandström 1811-1854

Det inlästa brevet finns som text längre ner

Johan Sandström föddes in i en skeppsbyggarfamilj. Pappa Johan Sandström, den äldre, var skeppare och skeppsbyggmästare och ägde bland annan skeppsvarvet Carlgård som låg på södra sidan Skellefteälven.  Fem av de åtta sönerna, däribland Johan, fick lära sig skeppsbyggarkonsten. När Johan den yngre var 14 år reste han med ett skepp som bland annat tog honom till Lissabon.

Avskrift av brev från Johan Sandström
Min kära Pappa

Den 14 Julii gick vi från Hellsingör, och kom ej längre än till Skagerrak, samt för motvind måsta gå in i Norige uti en hamn som heter Österrisö, när vi der legatt en par dar gick vi den med laver Cultje och god vind, men så pass vi hant komma till sjös fick vi en storm med flera luftpumpar som vi fick länssa för fåck och Båtten Refwatt stor mäss segell, ända emot Kanalen men åter igen genom hela Kanalen och spanska sjön hade vi ett härligt väder.

Briggen gjorde aldrig mera än 4 knops fart med Lisegell på. Vid Oppgående Grunderna vid Lands Endt i England hade vi andra stormen. Ds. 6 Augusti kom vi lyckligen fram till Lisabon varest vi fick ligga flera dar innan vi fick börja lossa. Bjelkarna har ej Captn blifvitt af med om ej hälften varit bräder Likvist för 30 procentz rabatt, likaledes bräder som hålde så illa måttet somliga 3 tums blef tagna för 2 tums och så vidare.

(skrivet i marginalen: besvarat d 31e Octob på Stockholm)

Det kjärkommna brefvett jag fick i Lisabon hwaraf jag finner såväl pappas godhet som min villja att jag skulle få lära utaf Captn Wagner eller numera Tjildt, att jag skulle komma mamma och pappa till någon tjenst, men att ställa sig in med skjelfva Fan bör väl ingen Menniska med sundt förstånd gjöra. Hvarken Tyska eller någodt annat har jag fått lära utan han har Nock att döma fålk ibland under fåck Rån och ibland i Öfversta galljan, det är vårt dagliga bröd. när vi fick Lasten ut stog det votten på garneringen men den Dumma Jöns Peder kunde ej förstå att hon var tät, hvaraf han strast Beslöt att han skull si pappa hänga under fåck Tån, elljest alla andra där i Öfversta Galljan, efter hans tjuriga hufvud finns icke en stickka ombord som är Riktigt. Så att tjurigare Menniska fins icke på jorden, han säger att detta fartyg skall icka hålla 3 år förän han är Oppruten, utan han är bara bygdt att sällja själar, tjufvar och skjällmar både pappa och son, samt att hvad Skellefte heter Han säger sig skall gå uti stort Disbyte, hvaröfver jag hoppas pappa såväl uti hans skjällande som havd Briggen beträffar qodt kan försvara,

Ty här fins Övfertydligt bevis. Sedermera har Briggen Jätten god tur på Brasilien till Rio Janero, med salt och viner god för en summa af 5000 Spanska Pjaster eller 15 000 Riksdaler Riksgälds, men den enda lycka att Briggen ej var förhyfd, elljest har vi kommit att gå dig, men att låta förhyfva honom här har halfva summan åtgådt, så att med omgjälde och alt har del obetydligt varit Qvor, men så fick vi ta salt och gå hem.

(skrivet i marginalen: Räcken ber att hans bref får komma till sin Broder i Hägglund Rönström)

Den 15 september fick vi lyckligen gå derifrån, genom spanska sjön hade vi frisk Cultje. på 9 dygn var vi till England, på hemresan har hon varit Djiflig i det svåraste väder slå Nya segell under nästan vara oppe både Natt och dag. Men vi intet Dummare vi gick ner när vi tyckte det blifvit lagomdt, men mat har vi nock fått. Ds 30 September kom vi in uti Skagerrak, der fick vi motvind måste läggo oss under Skagen och derifrån till Göteborg eller varje hamn. Jag hoppas att pappa förlåter att jag ej skref i Lisabon, ena orsaken var det att Brefvet har ej hunnit hem innan vi har kommit på svenska plattsser, och det andra var det jag var rädder han skulle Bryta det. Capt. har nu Rest till Göteborg. att nu beskrifva alt han Djifels tyg är för mig omöjligt men jag hoppas att jag skulle komma hem med god hälsa samt träffa både mamma och pappa vid lifvet, samt syskon och moster, alla andra släktingar skall jag väll skrifva.

Detta bref är ej skrivfit med sammanhang ty den som skall fundera öfver Satans görning bör voro klok nog, jag önskar pappa hälsat alla släktingar jag lefver och mår väll som pappas lydiga son intill Döden.                                                                                                     J. Sandström

Warge hamn ds 11 Ocktober 1825

P:S: I Lisabon har jag kjöpt 2 ankor vin ½ hudgärs? portugiis läder som jag får utan tull 100 sty?? Sitroner su…m lök samt litet kläder som jag tror mig mäst får sällja. Timmerman ber om att få lyfta lite av sin hyra efter som Reson blef så kårt även om en hälsning till sin syster Greta hos Stenlund och Broder Lars Berglund, att jag Lefver och tänker att komma hem igen.

Den samma

Styrman hällsar till pappa oänderligt, samt till Hällberg äfvenledes jag, hela besättningen lefver och mår väl samt baronen (?) hälberg

Källor
Isak Eklund läser: Brev den 11 oktober 1825 Warge hamn från Johan Sandström d.y till Johan Sandström d.ä , Karlgårdsarkivet, Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Bäckman, Åke, Sandströmarna på Carlgård- en familj av skeppsbyggare I: Skelleftebygden: årsskrift, Föreningen för Skellefteforskning, Skellefteå, nr 1, 2011