Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Alexander Magnus Dahlberg 1685-1772

Den inlästa biografin finns som text längre ner

Alexander Magnus Dahlberg var son till Anna Kagg och löjtnant Arvid Dahlberg i Hålsta socken. När Alexander Magnus växte upp valde han samma militära bana som sin far. Han blev bland annat kapten i Västerbottens regemente 1718 och premiärkapten vid Skellefteå kompani 1719. I slutet av sitt liv skrev Alexander Magnus Dahlberg en biografi om sitt dramatiska liv, där han bland annat berättar om när han blev krigsfånge efter slaget vid Poltava 1709.

Ur Alexander Magnus biografi
Det voro alt för vidlyftigt och mig omöjeligt nu 45 år efteråt, at uprepa, eller påminna mig alla de tilfälligheter som under denna tiden sig yppade, intil dess vår rätta olycksdag, som var pernässo dagen 1709, en måndag, inföll, då hela den tilförende segrande svenska armeen blef, alt hvad svärd kulor och krut intet kunde förtära, efter Guds nådiga tillstädjelse fienden till rof, undantagandes Hans Maj:st sjelf, som med en svite af de flycktande retirerade sig till Nieperströmmen, med et par hundrade man gick derövfer och hastade till Bender; om hvilket alt jag mig ingen ting kan utlåta, emedan jag intet var därmed, utan vänder mig tilbaka igen til Pultava, hvarest jag i action blef fången och in på kroppen afklädd med oräkneliga mine landsmän och af andra nationer, som tjent vid svenska armeen.

Dock tackar jag min Gud at jag icke här fådt skada til någon lem, hvilket besåckrade all den försmädelse som ryssarna på oss utgjuto. De af svenska fångarna blesserade, måste til deras smärtas förökande, tåla de spefulla utlåtelser: at de voro uslingar och stackare, som efter en långsam hunger och törst intet kunde tåla de ryske tractamenter, de voro dem förstarcke, bröto sig ut i lemmarne och gjorde dem vimmerkante i hufvudet; men de skulle gifva sig tilfrids, när de kommo till Muschov, hvarefter de längtat, skulle de väl preparera dem så, at ryska tractamenterne intet skulle incommodera dem; ty där funnos instrumenter af hackor, pikar, spadar, järnstörar, stenbårar och skottkjärrar, alla inrättade för de svenskas hälsa, at när de dem bruka, skola de intet få tillfälle at klaga öfver matleda eller sömnlösa, med oändeliga flere försmädelser, dem jag intet kan upräkna.

Källor
Mathias Kågström läser del ut: Dahlberg, Alexander Magnus, En karolins lefnadslopp: som i lifstiden af honom själf blifvit ipennan författadt, Geber, Stockholm, 1911 Länk: runeberg.org/dahlkarol/

Länk: En bohuslänsk karolin – Bohusläns MuseumBohusläns Museum (bohuslansmuseum.se)

Alexander Magnus Dahlberg, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. E. Bring.), hämtad 2021-10-06, Länk: sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15788