Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Kulturlandskap

Om man vill förstå kulturlandskapet är det viktigt att se hur människan har samspelat med naturen. Hur man har påverkat landskapet genom att t ex utnyttja skog och mark. Västerbottens kulturlandskap innefattar inte bara ett enda. Här finns samiska landskap, odlings-, skogsbruks- och industrilandskap – för att bara nämna några. Exempel på bevarade kulturlandskap är:

Rörträsk och Svansele

Rörträsk översilningsängar är Västerbottens läns första kulturreservat, inrättat 2002. Svansele dammängar är utsett till naturreservat. Dessa två representerar olika typer av våtslåtterängar från Västerbottens äldre lantbruk. Områdena är restaurerade, skyltade och tillgängliga för besökare.

Byskeälven

Längs Byskeälven har man hitta lämningar från både förhistoriska och samiska miljöer. Det finns värdefulla odlingslandskap och bebyggelse i byarna. Längs älven kan man också se flottningslämningar från träindustriepoken.

Bjuröklubb

Länets mest besökta naturreservat är Bjuröklubb. Där finns det lämningar efter fiske och säljakt från järnåldern och fram till våra dagar. Mellan Bjuröklubbs fyr, som står på en klippa vid havet, och fyrvaktarbostaden går en 255 m lång träramp. Det gör området lättillgängligt även för funktionshindrade.

Riksintressen för kulturmiljövård

Vissa kulturlandskap skyddas genom miljöbalken och anges då som riksintressen. Det betyder att områdets värde eller betydelse inte får skadas. Men ett riksintresse är egentligen mer en planeringsterm än ett skyddsinstrument. Områden av riksintresse ska prioriteras i kommunernas fysiska planering och det ska framgå av översiktsplanen hur kulturmiljövärdena ska tas omhand.

Så här säger lagen:

Miljöbalkens mål och tillämpningsområde

Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.[…] Miljöbalken skall tillämpas så att […]
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas…
1 kap, 1 §

Här är samtliga riksintressen inom Skellefteå museums ansvarsområde:

Skellefteå kommun

  • Lövånger
  • Bjurön – Fällan (Bjuröklubb), Lövånger
  • Byarna runt Bygdeträsket
  • Örviken
  • Skellefteå, västra delen runt Bonnstan och Landskyrkan
  • Byskeälven

Norsjö kommun

  • Petikån: Rörträsk – Svansele dammängar

Malå kommun

Saknar riksintresseområden.

Kulturmiljö

Kulturlandskap

Om man vill förstå kulturlandskapet är det viktigt att se hur människan har samspelat med naturen. Hur man har påverkat landskapet genom att t ex utnyttja skog och mark. Västerbottens kulturlandskap innefattar inte bara ett enda. Här finns samiska landskap, odlings-, skogsbruks- och industrilandskap – för att bara nämna några. Exempel på bevarade kulturlandskap är:

Kulturturism

Upplev historiens vingslag på plats i kulturmiljön

Rapporter kulturmiljö

Skellefteå museum har i flera projekt arbetat med att peka på kulturmiljön som en resurs i samhällsutvecklingen. Här nedan listas rapporterna till några av dessa:

Artiklar om byggnadsvård och kulturmiljö

Här hittar du artiklar om byggnadsvård och kulturmiljöer från anställda på Skellefteå museum.