Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Skogsindustrin

Under 1800-talet började konsekvenserna av den hårda skogsavverkning som rådde i Sverige att synas. Det mynnade ut i en lag för att hindra avskogning och trygga virkesförsörjningen i framtiden. Lagen som kom att heta Skogsvårdslagen beslutades av riksdagen år 1903 och var den första i världen av sitt slag. Den innebar bland annat att den som avverkar skog även ska trygga återväxten av ny skog. Det vill säga att vid avverkning av skog är man skyldig att se till att ny skog växer upp. Det kan ske genom plantering, sådd eller självföryngring, exempelvis genom att lämna fröträd. I lagen står det även vilken typ av skogar som får avverkas. Myndigheten Skogsvårdsstyrelsen kom också till under denna tid. Innan dess fanns det flera skogsstyrelser för varje län.

 

Under 1970-talet kom kritik mot skogsvårdslagen. Många menade att den fokuserade mer på produktion men inte alls lika mycket på naturvärden. Kritiken mot kalhyggen var en del av detta. Det gjorde att en ny skogsvårdslag infördes år 1993. Då blev miljö och produktion jämställda inom skogspolitiken. Mycket har förändrats i skogsbruket sedan början av 1900-talet. Från att hugga med yxa till att bruka skogen med hjälp av skogsmaskiner. De flesta skogsmaskiner är idag utrustade med en dator som ger stöd till maskinföraren i arbetet. Utvecklingen av nya maskiner och metoder sker hela tiden för att de ska bli effektivare men också för att förbättra arbetsmiljön och begränsa negativ påverkan på miljön.

Teknisk revolution

Skogsbruket genomgick en teknisk revolution under början av 1900-talet. Hästarna som transporterade virket från skogen byttes ut mot jordbrukstraktorer. Motorsågen fick sitt genombrott under mitten av 1950-talet.

Vill du lära dig mer om arbetet i skogen? Besök Skogsmuseet i Lycksele! Där kan du få ta del av den skogshistoriska teknikutvecklingen. Från yxa, såg och motorsåg till stora maskiner som skotare och skördare.

På bilden här under ser du ett planteringsrör för plantering av skogsplantor. Skogsvårdslagen säger att skogsägaren är skyldig att anlägga ny skog. Plantering är ett sätt. Det finns även regler för hur mycket skog som får avverkas. Skogsägaren måste behålla en del av de träd som redan växer naturligt på platsen för att ta hänsyn till den biologiska mångfalden i skogen.

I samband med att skogsarbetarnas dåliga arbetsmiljö utvärderades genomfördes modellen ”Den goda triangeln”. Den byggde på samarbetet mellan maskintillverkare, forskare och brukare. På så sätt utvecklades skogsmaskinerna till det bättre och blev säkrare.

Film av Sveaskog

Dagens skogsindustri

Skogsvårdslagen från 1993 säger att skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden bibehålls. Skogsbruket tillsammans med forskningen i Sverige arbetar med båda målen. Landarealen i Sverige är 40,2 miljoner hektar. 57 % av landarealen är klassad som produktiv skogsmark. Med så stor andel skogsmark och de möjligheter som den ger är det viktigt hur vi brukar och sköter den. Se gärna på filmen eller läs mer på affischen.

Idag forskas det mycket på helt nya produkter med träd som råvara exempelvis byggande av höghus, fordonsbränslen och textilier. Det pekar på en positiv utveckling för brukandet av skogen. Framtiden för skogen och skogsbranschen är ljus och det kommer att behövas arbetskraft av alla slag. Bland annat plantörer, maskinförare, administratörer, kemister, biologer och it-tekniker.

Vem äger skogen?
Visste du att hälften av Sveriges skog ägs av privata skogsägare?

25 % ägs av Svenska staten, Svenska kyrkan, bysamfälligheter, allmänningar, kommuner, landsting

25 % ägs av privatägda aktiebolag

50 % ägs av privata skogsägare

Tack vare allemansrätten får du vara ute i skog och mark, under eget ansvar och med hänsyn till naturen.

Back to Top