Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

MAN PÅ PRIDE  

Under Prideveckan 2021 i Skellefteå visade Museum Anna Nordlander två performanceverk med Västerbottnisk anknytning där teman som uppväxt, förväntningar, normer och genus behandlades.

MAN på Pride

14.2 – 20.2 2021

Alex Rosa och Catja Tonberg utforskar frågor kring sexualitet, tillhörighet, småortsdilemman, relationer och reaktioner i en videodokumenterad performance – “I himlen finns inga kön”. I verket som de producerat för MAN på Pride bearbetas att som queera personer vara födda i det konservativt kristna Österbotten i Finland. I sitt konstnärskap jobbar Alex Rosa med skulptur, dräktskulptur, performance och installationer med frågor som rör normer och existens. Catja Tonberg skildrar med utgångspunkt i en normkritiskt analys och med en feministisk blick det privata i en större kontext. Båda är verksamma i Umeå där Alex Rosa tagit en master inom fri konst på Umeå konsthögskola och där Catja Tonberg gör sin kandidat nu.

Catja Tonberg & Alex Rosa. Foto: Hans Ekestang

Performance, skulptur och video är kärnan i Lars Jonssons praktik. Han är född och uppväxt i Innertavle, Umeå och är utbildad konstnär vid Kunstakademiet i Bergen. Lars Jonsson säger själv om sitt arbete: “Det kan ses som en dialog mellan det personliga och det kollektiva. Det självbiografiska genererar ett rum eller en kropp som kan plockas isär och blandas med fragmentariska detaljer från någon annans värld eller liv. För att tillsammans åstadkomma en känsla eller en kollektiv upplevelse”.

För MAN på Pride har Lars Jonsson tagit fram ett videodokumenterat verk som anknyter till teman som uppväxt och förväntningar. Hans performance – “Mitt skrivbord smakar bättre än ditt” – anspelar på en rad från dikten “Skrivebordet” av den norske poeten Tomas Espedal. Dikten handlar om hur olika vägar i livet kan ta en från sina föräldrars förväntningar. Hans verk speglar kampen att välja sin egen väg, som i slutändan smakar bättre än alla andra vägar som någon annan vill att en ska ta.

Lars Jonsson

Se mer av konstnärerna på Instagram och tumblr:

@a.l.e.x.r.o.s.a

@catjatonberg

@jog_hart

www.alexrosabasura.tumblr.com

___________________________________________

14.2 – 20.2 2021

Alex Rosa and Catja Tonberg treat questions around sexuality, belonging, small town dilemmas, relations and reactions in a video-documented performance – “In heaven there are no genders”. In the performance, that they have produced for MAN på Pride, they process being two queer people born in the conservative christian Ostrobothnia in Finland. Alex Rosa explores sculpture, costume sculpture, performance and installation with questions regarding norms and existence. Catja Tonberg depicts the private in a larger context based on a norm-critical analysis and with a feminist perspective. Both are active in Umeå where Alex Rosa has a master in free art at Umeå Academy of Free Arts, and where Catja Tonberg is now doing her bachelor.

Performance, sculpture and video are the core of Lars Jonssons practice. He is born and raised in Innertavle, Umeå and is a trained artist at Kunstakademiet in Bergen. Lars Jonsson on his work: “It can be seen as a dialogue between the personal and the collective. The autobiographical generates a room or a body that can be disassembled and mixed with fragmentary details from someone else’s world or life. To create a feeling or a collective experience together”. For MAN på Pride, he has produced a video documented piece that relates to themes such as upbringing and expectations. Lars Jonssons performance – “My desk tastes better than yours” – alludes to a line from the poem “Skrivebordet” by the Norwegian poet Tomas Espedal. The poem is about how life choices and different paths can take one away from one’s parents’ expectations. Lars Jonssons work reflects that struggle of choosing your own path, which in the end tastes better than all the other paths that someone else wants you to take.

See more of the artists on Instagram and tumblr:

@a.l.e.x.r.o.s.a

@catjatonberg

@jog_hart

www.alexrosabasura.tumblr.com