Rapporter

Norra Tjärn, 2008. Foto: Lage Johansson.

Skellefteå museum har i flera projekt arbetat med att peka på kulturmiljön som en resurs i samhällsutvecklingen. Här nedan listas rapporterna till några av dessa:

”Byar i förändring”. Tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs (pdf) Ortsanalys Boliden – projektet ”Det moderna samhällets kulturarv” (pdf) ”Futurum – en fläkt av modernism”. En dokumentation med förslag till bevarandeformer för fläktfabriken Futurum (nuvarande Franke) i Byske (pdf)

Kulturmiljöprogram

Kommunala kulturmiljöprogram finns för Skellefteå, Norsjö och Malå. I programmen redovisas vilka kulturhistoriskt värdefulla miljöer som finns i kommunerna, vilka värden de har och förslag på hur man kan säkerställa att värdena bevaras. Kulturmiljöprogrammet ska vara ett verktyg i den kommunala planeringen, men även en informationskälla för fastighetsägare och intresserade medborgare.

Skellefteå kommuns kulturmiljöprogram, utarbetat av Skellefteå museum (pdf)Norsjö kommuns kulturmiljöprogram (pdf)Malå kommuns kulturmiljöprogram (pdf)

Kontaktpersoner:

Lage Johansson

Antikvarie 0910-73 55 19
lage.johansson@skellefteamuseum.se