Rapporter och yttranden

Lada med nävertak, Rismyrliden. Foto: Rune Wästerby.

Museets byggnadsantikvarier vill blåsa liv i länets spännande och varierande kulturmiljöer genom rådgivning, kunskapsuppbyggnad och utredningar. Du kan också ladda hem ett urval rapporter och yttranden.

Rapporter

När byggnadsantikvarierna har utfört en antikvarisk kontroll ska alltid en utförlig rapport sammanställas. Det gäller om man medverkat vid renoveringen av en kyrka eller byggnadsminne samt om man arbetat med bidragsärenden. Rapporterna skickas sedan till länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Länsmuseet och husets ägare.

Bebyggelseinventeringar, byggnadsordningar och KMV-program

Byggnadsantikvarierna gör också inventeringar över kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Resultatet fungerar som vägledning till byggnadens kulturhistoriska värde för kommunens handläggare och tjänstemän, liksom för husets ägare. På uppdrag av Skellefteå kommun arbetar museet med att upprätta byggnadsordningar för de olika stadsdelarna. En byggnadsordning beskriver inte bara enskilda hus (som en byggnadsinventering), utan hela stadslandskapet. Den visar hur bebyggelsen vuxit fram och satt sin prägel på ett specifikt område. Skellefteå museum har hjälpt till att ta fram KMV-program (Kulturmiljövårdsprogram eller Kulturmiljöprogram) för Skellefteå, Malå och Norsjö kommuner. Syftet är att definiera vilka kulturhistoriska miljöer som finns, karaktärisera deras värden och göra rekommendationer för hur de ska kunna bevaras.

Vårdprogram

För att på bästa sätt kunna bevara, bruka och utveckla en byggnads värden kan ett vårdprogram upprättas. Där lägger man upp riktlinjer för långsiktig vård och underhåll. Ett vårdprogram innefattar:

  • en kulturhistorisk värdeanalys
  • beskrivning av speciella vårdkrav
  • mål och strategier för bevarande och utveckling
  • historik och nulägesdokumentation
  • långsiktig målsättning

Ett vårdprogram är också värdefullt som diskussions- och beslutsunderlag vid tillståndsprövning av ändringsförslag. Speciellt om det strider mot skyddsföreskrifter för byggnadsminnet. I vardagen kan det vara ett praktiskt styrdokument för alla inom byggnadens dagliga förvaltning.

Yttranden

Byggnadsantikvarierna arbetar bland annat med handläggning av remisser från Skellefteå, Malå och Norsjö kommuner. Remisserna gäller för det mesta planärenden, byggnads- och rivningslov. Att skriva yttranden sker kontinuerligt, liksom samråd med kommunens handläggare och tjänstemän.

Yttranden
Stadshotellet i Skellefteå Konstapeln 5, Bridgehuset

Rapporter
Bonnstan 1978-1986 Bonnstan, renovering av kyrkstugor 2008 Bonnstan, murningsarbeten 2007 Rismyrliden, åtgärder 1984-2002 Rismyrliden, parstugan 2008 Rismyrliden, drängstugan 2008 Rismyrliden, fårhuset 2007 Rismyrliden, torkbastun 2007 Nyborg 2010 Finnfors gamla kraftstation 2007 Pite-Rönnskärs fyr 2003

Vårdprogram
KMV-program, Skellefteå Rijfska gården 2009 Dahlbergsgården 2009

Kontaktpersoner:

Rune Wästerby

Antikvarie 0910-73 55 18
rune.wasterby@skellefteamuseum.se

Pernilla Lindström

Pernilla Lindström
Byggnadsantikvarie, Hålla Hus
0910-73 55 14
pernilla.lindstrom@skellefteamuseum.se

  • Hålla hus

    Information om byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling i Västerbotten. Det finns också nyttiga länkar till andra sidor om byggnadsvård. Hålla hus