Är det en fornlämning?

I Västerbotten finns det många sorters fornlämningar: olika typer av gravar, rester av boplatser, lämningar efter redskapstillverkning och fångstgropar etc. Och det finns åtskilliga som ännu är oupptäckta!
Om du ser en lämning som du undrar över kan du söka den i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, Fornsök.  Där finns alla fornlämningar i hela Sverige registrerade. Skulle lämningen som du hittat inte finnas med där kan den vara ett nytt fynd. Då bör du vända dig till Skellefteå museum eller Länsstyrelsen Västerbotten för mer information.

Kolla upp innan du bygger!

Alla fornlämningar är skyddade i Kulturminneslagen och det gäller både kända och nyupptäckta. Planerar du att bygga på en tomt eller markbereda på din skogsmark är det bra om du kontrollerar i förväg om några fornlämningar berörs av arbetena. Det gör du också genom att kontakta Skellefteå museum eller Länsstyrelsen Västerbotten.

Läs mer!

  • Läs mer om fornlämningar på Skellefteå museums hemsida.
  • Fornsök, en söktjänst som drivs av Riksantikvarieämbetet, kan man ta del av fornminnesregistret. Där är forn- och kulturlämningar registrerade och beskrivna.
  • Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över länets fornlämningar.

Kontaktpersoner:

Lage Johansson

Antikvarie 0910-73 55 19
lage.johansson@skellefteamuseum.se

  • Spår från 10 000 år

    Se olika fornlämningstyper och läs mer om Västerbottens förhistoria på Spår från 10 000 år.